Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Torza, en op (de totstandkoming van) alle overeenkomsten tussen Torza en haar contractuele wederpartij, hierna te noemen: de wederpartij.
1.2 Door het aangaan van deze overeenkomst sluit Torza uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van de eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 2 – Aanbiedingen en tot stand komen overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen of offertes van Torza zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst.
2.2 Indien een aanbieding of offerte vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde Torza’s eigendom, en moeten deze op eerste verzoek franco aan Torza worden teruggezonden; de voornoemde bescheiden mogen zonder schriftelijke toestemming niet vermenigvuldigd, of aan derden ter inzage gegeven worden.
2.3 Torza is slechts gebonden aan hetzij een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst, hetzij een schriftelijke opdrachtbevestiging van Torza aan wederpartij. Eventueel later aanvullende gemaakte afspraken of wijzigingen, binden Torza slechts indien deze schriftelijk door Torza zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Tenzij expliciet anders vermeld, zijn de door Torza opgegeven prijzen exclusief BTW en gebaseerd op een levering ‘af-magazijn’ van Torza.
3.2 Alle prijzen van Torza zijn gebaseerd op kostenfactoren, belastingen, invoerrechten e.d. zoals deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst golden. Wijzigingen in genoemde kostenfactoren voordat is geleverd, mogen door Torza worden doorberekend aan wederpartij, voor zover deze wijzigingen buiten de invloedssfeer van Torza liggen. Indien de totale prijsverhoging meer bedraagt dan 10 % ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft de wederpartij de keus de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wederpartij of Torza gehouden is tot schadevergoeding.

Artikel 4 – Levering
Levering geschiedt aan het huis/bedrijf van de wederpartij. De opgegeven levertijden in de offertes, opdrachtbevestiging of overeenkomst dienen slechts als indicatie te worden beschouwd. Bij niet tijdige levering dient wederpartij Torza schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 – Montage, Installatie
Indien Torza montage, installatie of reparatie van hardware en software op zich heeft genomen, is de wederpartij gehouden ervoor te zorgen dat de werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip kunnen worden uitgevoerd. De wederpartij is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de nodige veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen, en dient de nodige hulpmiddelen ter beschikking te stellen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Artikel 6 – Reclames
6.1 Eventuele reclames dienen schriftelijk aan Torza te worden bericht. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 8 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Torza te worden meegedeeld onder nauwkeurige omschrijving van het gebrek.
6.2 Niet zichtbare gebreken dienen gemeld te worden binnen 8 werkdagen na ontdekking van het gebrek of binnen 8 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt.
6.3 Ieder recht van reclame vervalt, indien Torza niet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de melding in de gelegenheid wordt gesteld de klachten ter plaatse waar het geleverde zich bevindt op gegrondheid te onderzoeken of te doen laten onderzoeken. Voorts vervalt ieder recht van reclame indien de wederpartij na ontdekking van het gebrek de door Torza geleverde zaak is blijven gebruiken of deze aan derden heeft verkocht of in gebruik gegeven.
6.4 Ieder recht van reclame vervalt na het verstrijken van één jaar na levering of datum van uitvoering van reparatie.

Artikel 7 – Overmacht
7.1 Naast overmacht op grond van de wet wordt door partijen onder overmacht mede verstaan ziekte of staking van personeel en de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven of hulppersonen van Torza niet (tijdig) nakomen, voor zover deze vertraging niet te wijten is aan een omstandigheid die Torza had kunnen voorkomen of had moeten voorzien.
7.2 Indien er in een gegeven situatie sprake is van overmacht, is Torza ontheven van haar verplichtingen. Torza behoudt echter haar recht op vergoeding van door haar gemaakte kosten, voor zover deze kosten zijn gemaakt in de periode voor dat de overmacht situatie is ingetreden en voor zover de wederpartij door deze werkzaamheden of leveringen is gebaat.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
8.1 Tenzij anders overeengekomen, blijft de intellectuele eigendom op de software bij Torza of de leverancier van de software. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza of in het voorkomende geval de leverancier, is het de wederpartij niet toegestaan wijzigingen aan te brengen op software, hardware en alle andere informatie die in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij is verstrekt.
8.2 Indien Torza bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik dient te maken van software of verstrekte gegevens van anderen staat de wederpartij er voor in dat dit gebruik geen inbreuk maakt op rechten van derden. De wederpartij vrijwaart Torza voor alle mogelijke claims of vorderingen van derden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Torza is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, van welke aard en omvang dan ook (schade ten gevolge van ontbinding daaronder begrepen), welke door de wederpartij wordt of is geleden ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Torza, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van Torza.
9.2 Torza is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten van haar ondergeschikten of door Torza ingeschakelde hulppersonen.
9.3 Indien ongeacht het voorgaande Torza toch aansprakelijk is voor schade, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het voorkomende geval zal uitkeren.
9.4 Indien de verzekeraar als genoemd in artikel 9.3 een schadegeval niet dekt, zal het totaal van de te vergoeden schade in geen geval meer bedragen dan het enkelvoudige van de factuurwaarde van de door Torza verrichte werkzaamheden of prestaties.
9.5 Torza is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van niet (tijdige) levering door derden, voor zover deze het gevolg is van omstandigheden die door Torza niet zijn voorzien of door Torza niet hadden behoren te zijn voorzien.

Artikel 10 – Garanties
10.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Torza 3 maanden garantie op de door Torza geleverde hard- en software. De garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvatten dus geen storingen die een oorzaak hebben in enige vorm van normale slijtage of verbruik van onderdelen van het geleverde of onoordeelkundig gebruik van hard- of software.
10.2 De garantie omvat uitsluitend een reparatie of vervanging van defecte hardware of software. Torza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door de storing of het gebrek.
10.3 De garantie wordt uitsluitend gegeven aan de oorspronkelijke wederpartij. Ieder recht op garantie vervalt indien door de wederpartij of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruikt gemaakt wordt van het geleverde. Garantie vervalt eveneens indien de wederpartij of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde uitvoeren.
10.4 Indien de wederpartij aan verplichtingen gedeeltelijke niet is nagekomen, is Torza niet gehouden tot het geven van garantie.
10.5 Op hardware- of software die betrokken worden van derden, wordt slechts die garantie verleend dan door de leverancier van Torza op het desbetreffende hard- of software verstrekt geheel volgens dezelfde voorwaarden.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1 De eigendom van alle door Torza geleverde zaken, blijft bij Torza zolang de wederpartij de vorderingen van Torza uit hoofde van deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomsten niet heeft voldaan. Eveneens zal de eigendom niet overgaan indien de wederpartij tekortgeschoten is in de nakoming waaronder begrepen zijn vordering ter zake van boete, rente en kosten.
11.2 Torza is bevoegd de zaken zonder ingebrekestelling bij overschrijding van de betalingstermijn terug te vorderen. De wederpartij is verplicht de zaken op eerste verzoek van Torza terug te geven. De kosten van teruggave, waaronder vervoerskosten, zijn voor rekening van wederpartij.
11.3 Eigendomsrecht van programmatuur gaat nimmer over op de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
11.4 Overdracht van eigendomsrecht aan opdrachtgever, vindt nimmer plaats van de apparatuur en programmatuur verwerkte uitvindingen en er op rustende patenten en auteursrechten.

Artikel 12 – Betaling
12.1 Alle facturen moeten uiterlijk 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Indien niet binnen 30 dagen wordt betaald, raakt wederpartij, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.
12.2 Alle kosten verband houdende met de invordering van de onbetaald gebleven facturen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval 15 % van het verschuldigde bedrag in hoofdsom, exclusief BTW met een minimum van € 250,00, (€ 297,50- inclusief BTW).
12.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen is de wederpartij tevens vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van de maand geldt als een hele maand.
12.4 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij of in iedere andere situatie waarbij de wederpartij het beheer over zijn onderneming verliest, zullen alle verplichtingen van de wederpartij jegens Torza onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 13 – Ontbinding
Torza heeft het recht een met de wederpartij gesloten overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn met ingang van een door haar te bepalen tijdstip door opzegging te doen eindigen dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
a. de wederpartij handelt in strijd met één der bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden;
b. de wederpartij (herhaaldelijk) handelt in strijd met de met Torza gemaakt afspraken;
c. de wederpartij (bij voortduring) haar financiële verplichting niet of niet tijdig nakomt;
d. faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;
e. de wederpartij surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt;
f. de wederpartij een belangrijk deel van haar onderneming overdraagt aan derden, dan wel de zeggenschap binnen de onderneming van de wederpartij in overwegende mate in handen van derden overgaat;
g. de wederpartij zich zodanig gedraagt of zodanig handelt dat uitvoering of voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs van Torza niet gevergd kan worden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit met Torza gesloten overeenkomsten, van welke aard dan ook, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, welke in dat geval bij uitsluiting bevoegd zal zijn van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Torza het geschil ter keuze voor te leggen aan de rechtbank die op grond van de gewone regels van burgerlijk procesrecht of internationaal recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.